Hoạt động cho thuê mặt bằng cần có văn bản hợp đồng rõ ràng.

Hoạt động cho thuê mặt bằng cần có văn bản hợp đồng rõ ràng.

Hoạt động cho thuê mặt bằng cần có văn bản hợp đồng rõ ràng.